MIĘDZYNARODOWY
KONGRES NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MEDYCYNY SPORTOWEJ
Medycyna dla sportu,
sport dla medycyny
GDYNIA
27-29 września 2018r.
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, który odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 roku w Gdyni, pod hasłem: "Medycyna dla sportu, sport dla medycyny".
 
Opieka medyczna jest jednym z najważniejszych filarów sukcesu sportowego, zaś aktywność fizyczna to podstawa profilaktyki zdrowotnej i jeden z kluczowych elementów w terapii wielu chorób. Wielodyscyplinarne podejście do osoby aktywnej fizycznie stanowi wyzwanie dla specjalistów medycyny sportowej, lekarzy innych specjalności, profesjonalistów medycznych oraz ludzi nauki. Spotkanie w Gdyni, mieście sportu, będzie okazją do zaprezentowania dorobku i kierunków rozwoju współczesnej medycyny w konwencji "specjaliści specjalistom".

Udział w kongresie będzie honorowany do przedłużenia ważności Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący:
Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Sekretarz:
Dr n. farm. Andrzej Pokrywka

 
Członkowie:
Prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
Lek. Grzegorz Biegański
Dr n. med. Andrzej Bugajski
Prof. dr hab. Wojciech Braksator
Dr hab. Andrzej Czamara, prof. WSF
Dr n. med. Andrzej Folga
Dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF
Dr n. med. Renata Główczyńska
Dr Marek Graczyk
Prof. dr hab. Anna Jegier
Prof. dr hab. Tomasz Kostka
Dr n. med. Jarosław Krzywański
Dr hab. Ernest Kuchar
Prof. dr hab. Artur Mamcarz
Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
Dr hab. Paweł Reichert
Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska – Lisowska
Dr n. med. Katarzyna Szmigielska
Dr hab. Wiesław Tomaszewski, prof. WSF
Dr hab. Wojciech Widuchowski, prof. WSF
Dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. GUMed
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba
Dr Piotr Żmijewski

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodniczący:
Jarosław Krzywański


Wiceprzewodniczący:
Maria Agnieszka Niewiadomska

 
Członkowie:
Małgorzata Anusiewicz
Paulina Bobowicz
Patrycja Celmer
Mariola Gałązka
Agnieszka Kocińska
Hubert Krysztofiak
Izabela Kuczyńska-Flisiuk
Janusz Jurczyk
Joanna Leszczyńska
Jarosław Meyer-Szary
Rafał Mierzyński
Krzysztof Osman
Anna Pacholec
Anna Perkowska
Andrzej Pokrywka
Klaudia Rzoska
Agnieszka Soćko
Ewa Stasiakowska-Grochowska
Maciej Szubiński
Medycyna dla sportu,
sport dla medycyny
Serdecznie zapraszamy do przesyłania propozycji sesji naukowych, warsztatów oraz prac oryginalnych, które zostaną włączone do Programu Kongresu.

ZASADY ZGŁASZANIA SESJI NAUKOWYCH I WARSZTATÓW:
 1. Czas trwania każdej sesji lub warsztatu to odpowiednio 90 lub 120 minut.
 2. Przewidziane struktury sesji to: tematyczna sesja wykładowa lub sesja pro-contra.
 3. W sesji tematycznej powinno znaleźć się od 3 do 6 wykładów oraz czas na dyskusję.
 4. W sesji pro-contra powinny znaleźć się 2-3 pary prelegentów prezentujących przeciwstawne punkty widzenia na dany temat oraz czas na dyskusję.
 5. W nadesłanych propozycjach należy uwzględnić:
  • tytuł sesji,
  • czas jej trwania,
  • tytuły poszczególnych wykładów,
  • nazwiska i afiliacje wykładowców, którzy wyrazili zgodę na wystąpienie.
 6. Propozycja sesji warsztatowej powinna zawierać nazwę warsztatu, program, nazwiska prowadzących i opis ewentualnych wymagań lokalowych.
 7. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres PTMS2018@coms.pl
 8. Termin nadsyłania propozycji sesji to 30 kwietnia 2018 roku.
 9. Przesłanie zgłoszenia nie jest automatycznie równoznaczne z przyjęciem sesji do programu.
 10. Ostatecznego wyboru tematów dokonają członkowie Komitetu Naukowego kongresu, a lista wybranych sesji zostanie ogłoszona
  w dniu 01.06.2018r.
Prace oryginalne zostaną przedstawione w sesji „MARATON PRAC ORYGINALNYCH”. Szczególnie gorąco zachęcamy do czynnego uczestnictwa studentów i doktorantów, dla których przewidujemy osobne sesje podczas maratonu. Udział w maratonie jest bezpłatny (27.09.2018r. czwartek) – wymagana jest jedynie rejestracja.

 ZASADY ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH:
 1. Organizatorzy Kongresu PTMS przewidują „Maraton prac oryginalnych” w dniu 27 września 2018 roku, w godz. 16.00-21.00.
 2. Kwalifikacja prac nastąpi po przeanalizowaniu streszczeń przesłanych do Komitetu Naukowego Kongresu. Jedyną formą prezentacji będzie prezentacja ustna (multimedialna). Przewidywana długość wystąpień – 7 min. (dodatkowo 3 min. na dyskusję). Organizatorzy nie przewidują sesji plakatowej.
 3. Streszczenia prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: PTMS2018@coms.pl
 4. Streszczenie powinno być napisane w językach polskim i angielskim, i powinno zawierać:
  • Tytuł pracy – bez skrótów,
  • Imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz ich afiliacje,
  • Słowa kluczowe,
  • Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail autora wskazanego do korespondencji.
 5. Streszczenie powinno mieć następującą strukturę:
  • Wstęp/ Introduction,
  • Cel pracy / The aim of study,
  • Materiał i metody / Material and methods,
  • Wyniki badań / Results,
  • Wnioski / Conclusions,
  • Piśmiennictwo / References.
 6. Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin.  W streszczeniu należy uwzględnić maksymalnie 4 pozycje piśmiennictwa. Tekst streszczenia może składać się maksymalnie z 4000 znaków (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia: 1).
 7. Nadesłane streszczenia zostaną w pierwszej kolejności poddane kwalifikacji redakcyjnej. Jeśli będą spełniać wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkom Komitetu Naukowego Kongresu. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną wydrukowane w czasopiśmie „Medycyna Sportowa”.
 8. Decyzja o odrzuceniu streszczenia nie podlega odwołaniu. Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów oraz zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu oraz mianownictwa, jak i koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.
 9. Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Kongresu a informacja zostanie przesłana także do autora wskazanego do korespondencji.
 10. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania prac, jak również ze zgodą na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacyjne Kongresu, upublicznienie wyników kwalifikacji, streszczeń, nagród i wyróżnień na stronie Kongresu, jak również w czasopiśmie „Medycyna Sportowa”.
 11. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31.05.2018r., a ogłoszenie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi w dniu 29.06.2018r.

WARSZTATY 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, zapisu należy dokonać w formularzu rejestracyjnym Kongresu - zakładka REJESTRACJA.

SOBOTA 29.09.2018r.

8.00   „EKG sportowca”
8.00   „Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów”
8.00   „Dysfunkcje i urazy stawu skokowego w sporcie: algorytm diagnostyczno–terapeutyczny” 
8.00   „Super Indukcyjna Stymulacja - Innowacyjna technologia w leczeniu schorzeń narządu ruchu”
11.00 „Monitorowanie medyczne w sporcie wyczynowym. Warsztat ergospirometryczny”

WARSZTAT „EKG SPORTOWCA” składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przybliżymy problem interpretacji zapisów EKG u młodocianych i dorosłych sportowców. W części praktycznej przedstawione zostaną przykłady zapisów EKG - wspólnie ocenimy przedstawione zapisy EKG, ocenimy zmiany adaptacyjne i patologiczne z jakimi może spotkać się lekarz badający sportowca. Naszymi ekspertami będą lekarze praktycy z wieloletnim doświadczeniem w ocenie EKG sportowców: dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska oraz dr n. med. Maria Miszczak-Knecht z IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz dr n. med. Andrzej Folga z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Celem warsztatów jest ułatwienie interpretacji zapisów EKG sportowców dla lekarzy niebędących kardiologami.

WARSZTAT „Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów” 
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z zakresem wskazań do stosowania preparatów kolagenowych w medycynie sportowej: uszkodzenia mięśni, więzadeł i ścięgien oraz krążka międzykręgowego. Poznają praktyczne metody stosowania kolagenu w iniekcjach dostawowych, okołokręgowych i do stawów międzykręgowych, w tym środki medyczne i techniczne najczęściej stosowane przy iniekcjach z kolagenu. Warsztat poprowadzą lekarze z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej: dr Stanisław Machowski, były lekarz Reprezentacji Polski w piłce nożnej i Legii Warszawa oraz dr Bartosz Wasilczyk (USG).

WARSZTAT Dysfunkcje i urazy stawu skokowego w sporcie: algorytm diagnostyczno - terapeutyczny" 
Uczestnicy poznają zasady diagnostyki podoskopowej, podobarograficznej oraz biomechanicznej, a także funkcjonalnej stawu skokowego (pronacja / supinacja). Poznają kryteria powrotu do sportu po skręceniu stawu skokowego. Przedstawione zostaną zasady i kryteria doboru ortez jak również indywidualnych wkładek termoplastycznych w dysfunkcjach stawu skokowego w sporcie. Warsztaty poprowadzi dr Maciej Nowak wieloletni lekarz Kadry Narodowej Piłki Ręcznej Mężczyzn.

WARSZTAT „Super Indukcyjna Stymulacja – Innowacyjna technologia w leczeniu schorzeń narządu ruchu”
Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z najnowszą na rynku Polskim technologią wykorzystywaną w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Poznają działanie i wpływ intensywnego pola elektromagnetycznego na organizm ludzki. Dowiedzą się dlaczego terapia z wykorzystaniem maksymalnej intensywności stymulacji przynosi tak spektakularne efekty, zarówno w ostrych jak i przewlekłych dolegliwościach bólowych. W drugiej części, każdy z uczestników, będzie miał szansę wypróbować na sobie działanie Super Indukcyjnej Stymulacji. Ponadto, zaprezentujemy metodykę wykonania terapii SIS w najczęstszych schorzeniach, takich jak dolegliwości bólowe kręgosłupa, stawów obwodowych, w zespołach przeciążeniowych oraz stanach pourazowych. Warsztat przeprowadzi magister fizjoterapii Marita Pelczarska.

WARSZTAT ERGOSPIROMETRYCZNY  „Monitorowanie medyczne w sporcie wyczynowym" 
Warsztat poprowadzą lekarze sportowi specjalizujący się w ocenie zdolności wysiłkowych: dr n. med. Huber Krysztofiak oraz dr med. Robert Pietruszyński, którzy na co dzień współpracują z najlepszymi polskimi tenisistami, łyżwiarzami i kolarzami.
Część teoretyczna:
Ocenę wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym przedstawi dr med. Robert Pietruszyński (Pracownia Badań Naczyniowych Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Polski Związek Kolarski). Parametry wentylacyjne a VO2max u zawodowych sportowców. Ergospirometria - odstępstwa w badaniu zawodowych sportowców i ich znaczenie w praktyce treningowej poprowadzi dr Piotr Kosielski (Polski Związek Kolarski).
Część praktyczna:
Badanie ergospirometryczne. Ocena całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max) oraz wyznaczanie progów; Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP) w sporcie wyczynowym z użyciem systemu cpet MetaLyzer 3B „breath-by-breath” firmy C0RTEX Biophysik GmbH. Budowa planów treningowych w oparciu o wyznaczone progi metaboliczne. Prowadzący: Dipl-ing. Markus Siepmann, C0RTEX Biophysik GmbH Germany, dr inż. Jan Bazański, Marta Bazańska, VO2MAX Sp. z o.o. 

 

MIEJSCE KONGRESU
 
CENTRUM KONFERENCYJNE 
Parku Naukowo-Technologicznego

81-451 Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98

WEJŚCIE OD CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

Na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wzdłuż linii torów kolejowych) znajduje się płatny parking podziemny, zarządzany przez operatora zewnętrznego (City Parking Group S.A.). Parking jest chroniony, monitorowany i wyposażony w kasy automatyczne. Obiekt czynny jest 24h / 7 dni w tygodniu. Opłata za jedną godzinę parkowania to 2,30 zł. Przed głównym wejściem do Centrum Nauki EXPERYMENT znajduje się także płatny parking naziemny. Opłata za jedną godzinę parkowania to także 2,30 zł. Opłaty za parking można dokonać w automatycznych kasach - TYLKO GOTÓWKĄ. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są zarówno na parkingu podziemnym ( w każdym sektorze) jak i naziemnym (miejsca znajdują się przy wjeździe na parking pomiędzy budynkami I i II).

Zachęcamy do korzystania z publicznych środków transportu dostępnych w mieście. Centrum znajduje się przy głównym ciągu komunikacji autobusowej i trolejbusowej (docelowy przystanek ZKM to Centrum Nauki Experyment; rozkład jazdy na www.zkmgdynia.pl) oraz nieopodal stacji Szybkiej Kolejki Miejskiej (przystanek SKM Gdynia – Redłowo; rozkład jazdy na www.skm.pkp.pl). 

Polecamy również stronę www.jakdojade.pl/trojmiasto/trasa/
W punkcie startowym należy wpisać swoją lokalizację, a w punkcie docelowym: Centrum Nauki Experyment.

BAZA HOTELOWA

HOTEL MERCURE GDYNIA CENTRUM ***
ul. Armii Krajowej 22, 81-372  Gdynia
 
Jest położony w centrum miasta, w odległości krótkiego spaceru od plaży. W pobliżu hotelu znajdują się: Teatr Muzyczni, w kórym odbędzie się wieczór towarzyski, Bulwar Nadmorski – najpopularniejszy trakt spacerowy w Gdyni oraz przystań jachtowa. Centrum Konferencyjne Kongresu znajduje się około 2,5 km od hotelu.
• Dla gości Kongresu hotel przygotował ofertę: 
• Pokój jednoosobowy standard – 330 zł brutto / doba ze śniadaniem
• Pokój dwuosobowy standard – 370 zł brutto / doba ze śniadaniem
  Tel. 58 666 30 40

 E-mail : H3417-RE1@accor.com

www.mercure.com
 
COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT ****
ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia
 
Hotel posiada 200 wygodnych, zaprojektowanych w skandynawskim stylu, klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym dostępem do Wi-Fi. Przytulny design zapewnia Gościom relaks i wypoczynek. W przypadku pokoi typu Premium oraz Business – wyjątkowy widok na Zatokę Gdańską. Odległość od Centrum Kongresowego to około 4 km. 
Dla gości Kongresu hotel przygotował ofertę: 
• Pokój jednoosobowy standard – 420 zł brutto / doba ze śniadaniem
• Pokój dwuosobowy standard – 465 zł brutto / doba ze śniadaniem 
Dopłata do pokoju premium + 80 zł.
 Tel. 58 743 07 00

 E-mail : hotel@courtyardgdynia.com

link rezerwacyjny do oferty: www.courtyardgdynia.pl
 
BŁĘKITNY ŻAGIEL ***
Resort Hotele Nadmorskie sp. z o.o.
ul. Franciszka Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia
 
Hotel jest położony w odległości 150 m od plaży w Gdyni , 400 m od Skweru Kościuszki i Gdyńskiej Mariny tuż przy Muzeum Marynarki Wojennej. W najbliższej okolicy znajduje się Teatr Muzyczny czy główna ulica Świętojańska z mnóstwem sklepów i restauracji. Hotel jest zbudowany w stylu marynistycznym, dysponuje 24 pokojami z widokiem na morze przy bulwarze gdyńskim. Dla gości Kongresu hotel przygotował ofertę:
Pokój jednoosobowy - 190,00 zł / doba ze śniadaniem

Pokój dwuosobowy - 230,00 zł / doba ze śniadaniem
 Tel. 58 351 05 51, 531 324 253

 E-mail : recepcja@blekitnyzagiel.pl

www.blekitnyzagiel.pl
WIECZÓR TOWARZYSKI
 
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wieczór towarzyski, który odbędzie się w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej.

PROGRAM SPOTKANIA:
18:30  Coctail przed spektaklem w foyer 
19:00  Spektakl pt. „Cud albo krakowiaki i górale”
22:00  Bankiet w foyer teatru

„CUD ALBO KRAKOWIAKI I GÓRALE”
Uważany z pierwsza operę narodową. Premiera odbyła się tuż przed przysięgą Kościuszki i zebrała elity Polski przed trzecim rozbiorem. 
Dorota kocha Stacha. Stach kocha Basię. Dorota jest macochą Basi. Bryndas chce Basię poślubić. Będą kłopoty. Bardos przynosi z miasta nowy gadżet i wszyscy się godzą. 
Utwór był żywiołowo odbierany przez publiczność prapremierową w roku 1796. Przez badaczy jest traktowany jako manifestacja patriotyczna wobec rodzącej się zaborowej rzeczywistości i schyłku I Rzeczypospolitej. Czy spór krakowiaków i górali może być metaforą naszej dzisiejszej rzeczywistości? 
Spektakl w symboliczny sposób zepnie klamrą 60 lat istnienia Teatru Muzycznego, oraz zainauguruje jubileuszowy sezon, gdyż to właśnie tą premierą Danuta Baduszkowa otwierała działalność gdyńskiej sceny muzycznej.


Reżyseria: Michał Zadara
Kierownictwo muzyczne/ dyrygent: Paweł Kapuła
Scenografia: Robert Rumas
Kostiumy: Henriette Műller
Choreografia: Ewelina Adamska-Porczyk
Światło: Artur Siennicki
Dramaturgia: Daniel Przastek
OPŁATY

Opłata za udział w Kongresie obejmuje:
 
wyżywienie (przerwy kawowe i obiadowe) 
udział w obradach naukowych, sesjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach
wstęp na stanowiska wystawiennicze
materiały kongresowe
certyfikat uczestnictwa
 
 
  REJESTRACJA 
DO 31.05.2018r.
REJESTRACJA 
DO 31.08.2018r.
REJESTRACJA 
OD 01.09.2018r.*
Członkowie PTMS 650 zł 700 zł 750 zł
Doktoranci / studenci 350 zł 400 zł 450 zł
Pozostali uczestnicy 700 zł 750 zł 800 zł
Osoby towarzyszące ** 250 zł 250 zł 250 zł
 
    * Osoby, które dokonają wpłaty po 10 września mogą nie otrzymać materiałów konferencyjnych.
  ** Dla osób towarzyszących nie przewiduje się materiałów zjazdowych, streszczeń i certyfikatów.
 
  REJESTRACJA 
DO 31.05.2018r.
REJESTRACJA 
DO 31.08.2018r.
REJESTRACJA 
OD 01.09.2018r.
WIECZÓR TOWARZYSKI A
(premiera sztuki oraz bankiet)
340 zł 380 zł 400 zł
WIECZÓR TOWARZYSKI B
(bankiet)
250 zł 290 zł 310 zł
 
​Podane ceny są cenami z podatkiem VAT.

Opłaty należy dokonywać na konto bankowe:
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 
Pory 78, 02-757 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego 
91 1130 1017 0020 1473 7620 0005
 
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko, składowe opłaty (kongres, wieczór towarzyski A) oraz miejscowość uczestnika zjazdu, za którego wnoszona jest opłata.

 

Rejestracja uczestnika kongresu

Typ uczestnictwa
Członek PTMS
Doktorant/Student
Pozostały uczestnik
Rejestracja jednodniowa "Maraton Prac Oryginalnych"
Dane uczestnika
Dieta wegeteriańska
Tak
Nie
Osoba towarzysząca
Tak
Nie

* Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów edukacyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa w kongresie.
Dieta wegeteriańska (Osoba towarzysząca)
Tak
Nie
Warsztaty
29 września / godzina 8.00
"EKG sportowca."
(wolne miejsca: 48)
29 września / godzina 8.00
"Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów."
(wolne miejsca: 0)
29 września / godzina 8.00
"Dysfunkcje i urazy stawu skokowego w sporcie: algorytm diagnostyczno-terapeutyczny."
(wolne miejsca: 0)
29 września / godzina 8:00
"Super Indukcyjna Stymulacja - Innowacyjna technologia w leczenu schorzeń narządu ruchu"
(wolne miejsca: 6)
29 września / godzina 11.30
"Monitorowanie medyczne w sporcie. Warsztaty ergospirometryczne"
(wolne miejsca: 0)
Udział w spotkaniu towarzyskim 28 Września 2018 roku
TAK / spektakl, bankiet
TAK / tylko bankiet
NIE
Dieta wegeteriańska
Tak
Nie
Osoba towarzysząca
Tak
Nie
Dieta wegeteriańska (Osoba towarzysząca)
Tak
Nie
Faktura VAT
Tak
Nie
Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji i tym samym brakiem możliwości wzięcia udziału w Kongresie. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. W razie niemożności przybycia, osoby zarejestrowane prosimy o bezwzględne powiadomienie Organizatora. Rejestracja zostanie zamknięta po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pory 78, dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i organizacji konferencji zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 z późniejszymi zmianami) oraz na ich udostępnianie przez Organizatorów podmiotom trzecim, które na podstawie odrębnych umów z Organizatorem odpowiedzialne są za przebieg i organizację Konferencji. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pory 78.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celach marketingowych i edukacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pory 78, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 z późniejszymi zmianami), oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim w tożsamych celach.
Łączny koszt: 0zł
SPONSORZY
WYSTAWCY
PARTNERZY

PARTNERZY SPORTOWI
PATRONAT HONOROWYPATRONAT MEDIALNY
   

 

design & code LemonArt.pl